Thẻ: vũ văn mẫu

Đặc điểm hành vi của người Bắc trong các hoạt động chánh trị

Đặc điểm hành vi của người Bắc trong các hoạt động chánh trị

Người Bắc đều sẽ đỏi hỏi quyền lợi hữu hình trước khi hành động, trong khi người Nam thì cần danh hơn lợi, dễ có xu hướng hành đông mà không cần đòi h [...]
1 / 1 POSTS