Thẻ: nguyễn cao kỳ

Cuộc chiến vùng miền bất tận trước khi thành lập đệ nhị VNCH

Cuộc chiến vùng miền bất tận trước khi thành lập đệ nhị VNCH

Cuộc chiến vùng miền trong nội bộ VNCH là thật sự tồn tại nhưng luôn bị lơ đi trong hầu hết các diễn ngôn sau này của các phe nhóm truyền thông do ngư [...]
Cạnh tranh vùng miền trong nội các VNCH – Sự bất mãn của người miền Nam

Cạnh tranh vùng miền trong nội các VNCH – Sự bất mãn của người miền Nam

Sự mâu thuẫn giữa các vùng miền với nhau tại Việt Nam tồn tại ở cả thể chế VNCH chứ không chỉ ở thể chế cộng sản vì đây là vấn đề mang tính lịch sử để [...]
Đặc điểm hành vi của người Bắc trong các hoạt động chánh trị

Đặc điểm hành vi của người Bắc trong các hoạt động chánh trị

Người Bắc đều sẽ đỏi hỏi quyền lợi hữu hình trước khi hành động, trong khi người Nam thì cần danh hơn lợi, dễ có xu hướng hành đông mà không cần đòi h [...]
3 / 3 POSTS